Κριτήρια αναγνώρισης Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών

Η αναγνώριση ενός συλλογικού σχήματος ως Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία έχουν τεθεί από την Πολιτεία.
Τα κριτήρια αυτά κατά καιρούς διαφοροποιούνται και μπορεί να αφορούν

  • στον αριθμό των παραγωγών,
  • στην έκταση που καλλιεργούν,
  • στον όγκο παραγωγής ή
  • στην αξία παραγωγής .

Σύμφωνα με την ΥΑ 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601/Β/24-02-2017) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 2430/110502/20-10-2017 (ΦΕΚ 3800/β.27/10/2017) τα κριτήρια έχουν ως εξής:

 

Α) Για την αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών

 

 

 

 

 

Β) Για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών

 

Skip to content