Οι περιορισμοί των μελών των Ομάδων

Ένας ερώτημα που πολλές φορές έχουν οι παραγωγοί πριν αποφασίσουν τη συμμετοχή – ένταξή τους σε ένα συλλογικό σχήμα είναι: Μπορώ να είμαι μέλος σε περισσότερες από μια αναγνωρισμένες Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών;

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ομάδα/Οργάνωση αποτελεί ένα νομικό πρόσωπο το οποίο διαχειρίζεται το προϊόν ή τα προϊόντα των παραγωγών –μελών της είναι προφανές ότι ο παραγωγός που είναι μέλος της και στην ουσία εταίρος/μέτοχος της δεν μπορεί να συμμετέχει (για λόγους ηθικούς και επιχειρηματικούς) και σε άλλη Ομάδα ή Οργάνωση που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.  Η ενδεχόμενη συμμετοχή ενός παραγωγού σε δύο ή περισσότερες Ομάδες ή Οργανώσεις που διαχειρίζονται το ίδιο προϊόν είναι μια πράξη που υποσκάπτει την προσπάθεια που καταβάλλει η κάθε Ομάδα ή Οργάνωση στην οποία μετέχει.

Για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί ότι ο κάθε παραγωγός –μέλος μιας Ομάδας/Οργάνωσης δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε άλλη Ομάδα/Οργάνωση που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν. Για να τεκμηριωθεί η παραπάνω κατάσταση κατά την αίτηση που υποβάλλει η Ομάδα/Οργάνωση για αναγνώριση θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της Ομάδας/Οργάνωσης ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομάδα/Οργάνωση που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.

Ωστόσο, στην περίπτωση που ο παραγωγός παράγει στην εκμετάλλευση του διάφορα προϊόντα (π.χ. κηπευτικά, ελιά, σιτηρά) έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαφορετικές Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών που η κάθε μια διαχειρίζεται κάποια από τις παραγωγές του

Ένας άλλος περιορισμός που υφίσταται είναι ότι στην περίπτωση που κάποιος παραγωγός αποχωρήσει από μια Ομάδα/Οργάνωση δεν επιτρέπεται να εγγραφεί σε άλλη Ομάδα/Οργάνωση που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν παρά μόνο μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία αποχώρησής του

 

Skip to content