Τι περιλαμβάνει το καταστατικό της Ομάδας

Το καταστατικό ή κανονισμός λειτουργίας της Ομάδας/Οργάνωσης είναι ένα έγγραφο το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ομάδας/Οργάνωσης και περιλαμβάνει κωδικοποιημένα διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της.

Τα ελάχιστα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό λειτουργίας είναι:

  • Η υποχρέωση των παραγωγών-μελών της Ομάδα/Οργάνωση Παραγωγών να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η Ομάδα/Οργάνωση Παραγωγών
  • Οι διαδικασίες που εφαρμόζει η Ομάδα/Οργάνωση για τη θέσπιση και την τροποποίηση των κανόνων αυτών
  • Η υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ομάδας/Οργάνωσης Παραγωγών
  • Η πρόβλεψη ότι τα μέλη της Ομάδας/Οργάνωσης πρέπει να διακινούν μέσω της Ομάδας/Οργάνωσης Παραγωγών τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους,
  • Η πρόβλεψη για το ύψος των δικαιωμάτων ψήφου και μεριδίων που μπορεί να κατέχει ένα μέλος της Ομάδας/Οργάνωσης παραγωγών. Σημειώνεται ότι κανένα μέλος δεν μπορεί να έχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου και μεριδίων μεγαλύτερο από το 20% ανεξάρτητα από το αν το μέλος συμμετέχει στην Ομάδα/Οργάνωση με μεγαλύτερο ποσοστό διάθεσης προϊόντων
  • Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα μέλη της Ομάδας/Οργάνωσης για τις περιπτώσεις που αυτά δεν εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους
  • Οι κανόνες που θέτει η Ομάδα για την αποδοχή (εγγραφή) νέων μελών, για την αποχώρηση μελών και για τη διαγραφή μελών
  • Η πρόβλεψη για την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής ενός μέλους στην Ομάδα. Η χρονική διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους

Είναι σημαντικό όλα τα παραπάνω να διατυπώνονται με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια παρερμηνειών αλλά και να μη δημιουργούν συγκρούσεις με προβλέψεις που αναφέρονται στο Καταστατικό του νομικού προσώπου της Ομάδας/Οργάνωσης και πιο συγκεκριμένα στις προβλέψεις εκείνες που βασίζονται σε νομοθετικές απαιτήσεις (ιδιαίτερα στην περίπτωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών)

 

Skip to content