Θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Η αναγνώριση μιας Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών είναι μια διοικητική πράξη με την οποία ένα νομικό πρόσωπο χαρακτηρίζεται από την Πολιτεία είτε ως Ομάδα είτε ως Οργάνωση Παραγωγών.

Οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία, τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου που αιτείται την αναγνώριση και περιγράφονται στην ΥΑ 397/18235/24-02-2017 η οποία έχει τροποποιηθεί δυνάμει της ΥΑ 2430/110502/20-10-2017

Τα πλέον βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση είναι

  • Καταστατικό λειτουργίας της Ομάδας ή της Οργάνωσης παραγωγών στο οποίο περιγράφονται οι όροι λειτουργίας της ομάδας, οι σχέσεις μελών και ομάδας κλπ,
  • Απόφαση των αρμοδίων οργάνων του νομικού προσώπου από την οποία να προκύπτει ότι εγκρίνεται η σύσταση της Ομάδας/Οργάνωσης Παραγωγών και το καταστατικό λειτουργίας της
  • Δηλώσεις των παραγωγών ότι δεν ανήκουν σε άλλη ομάδα
  • Κατάσταση παραγωγών από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια ποιοι αποτελούν την ομάδα και το ύψος της αξίας  της παραγωγής που τα άτομα αυτά εμπορεύονται (μόνο για τις Οργανώσεις Παραγωγών)

Επειδή μερικά σημεία του θεσμικού πλαισίου είναι “θολά” και ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο από τις αρμόδιες επιτροπές των ΔΑΟΚ συνιστάται όπως οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μια αρχική επικοινωνία με τις επιτροπές αυτές.

 

Skip to content