Σε διαβούλευση σχέδιο Υπ. Απόφασης για ενίσχυση νέων ομάδων

Μέχρι τις 2 Ιουνίου 2017 θα βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για την πρώτη εφαρμογή του Μέτρου 9 το οποίο αφορά στην ενίσχυση νεοσύστατων Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση η χρηματοδότηση αφορά σε Ομάδες και Οργανώσεις που έχουν αναγνωριστεί μετά την 26/4/2016 υπό τη βασική προϋπόθεση ότι πληρούν κάποια ελάχιστα μεγέθη ως προς τον αριθμό των μελών τους.

Για τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης οι αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών θα πρέπει να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο με δεσμευτικούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να αφορούν στα εξής:

  1. Αύξηση του όγκου παραγωγής: ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος της πενταετίας 20%.
  2. Αύξηση της αξίας παραγωγής: ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος της πενταετίας 20%
  3. Καθετοποίηση / διαφοροποίηση της παραγωγής: ελάχιστη τιμή 70% της παραγωγής
  4. Αύξηση του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και που πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού “καθεστώτος ποιότητας”: ελάχιστη τιμή 50% της παραγωγής
  5. Συλλογικές ενέργειες προβολής και προώθησης: ελάχιστη τιμή δημιουργία ιστοσελίδας, συμμετοχή σε 1 έκθεση ετησίως και έκδοση ενημερωτικού υλικού
  6. Έλεγχος και διαχείριση του κόστους παραγωγής και εμπορίας, καθώς και της αποδοτικότητας της χρήσης των μέσων παραγωγής: ελάχιστη τιμή αύξησης εκροών 20% ή μείωσης εισροών 20%
  7. Εφαρμογή νέων πρακτικών / τεχνικών, μεθόδων ή/και προϊόντων στη γεωργία, κτηνοτροφία: ελάχιστη τιμή εφαρμογής στο 80% των μελών
  8. Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων: ελάχιστη τιμή εφαρμογής στο 80% των μελών
  9. Συμμετοχή σε μέτρα / δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος: ελάχιστη τιμή εφαρμογής στο 70% των μελών
  10. Συμμετοχή σε μέτρα / δράσεις κατάρτισης, συνεργασίας και χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών: ελάχιστη τιμή εφαρμογής στο 30% των μελών.

Η χρηματοδότηση θα έχει τη μορφή της κατ’αποκοπή ενίσχυσης, εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών που θα πραγματοποιεί η  Ομάδα / Οργάνωση και δεν μπορεί να υπερβεί τις 100.000 € κατ’έτος

Σχόλια και παρατηρήσεις επί του κειμένου της Υπουργικής Απόφασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2017 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mtsara@mou.grigolegou@mou.gr και edellis@mou.gr.

Για να δείτε το σχέδιο της ΥΑ ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Skip to content