Ομάδες παραγωγών και τα νομικά πρόσωπα αστικού δικαίου

Σύμφωνα με το νόμο 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/01-08-2017) οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να συστήσουν ομάδα παραγωγών έχουν τη δυνατότητα να δώσουν σε αυτή τη μορφή της νομικής οντότητας του συνεταιριστικού ή του εμπορικού ή του αστικού δικαίου. Η μορφή της νομικής οντότητας αστικού δικαίου δεν προβλέπονταν μέχρι πρότινος. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 65 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 37 του ν 4384/2016 ορίζεται ότι

«1. Οι ομάδες παραγωγών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.»

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στις οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς στο άρθρο 47 του ν 4384/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, μπορούν να αποτελούν και νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου.»

Με ενδιαφέρον αναμένεται η προσαρμογή της σχετικής ΥΑ για την αναγνώριση των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών.

Skip to content