Από μηδενική βάση ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ΟΕΦ

Από μηδενική βάση μπορεί να ξεκινήσει ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021 στην περίπτωση που ισχύσει η σχεδιαζόμενη τροποποίηση του Κανονισμού 611/2014.

Σύμφωνα με τα σχέδιο τροποποίησης του εν λόγω Κανονισμού που αφορά στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΟΕΦ ο καθορισμός των ευαίσθητων τομέων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΟΕΦ μεταφέρεται από την ΕΕ στο Κράτος –Μέλος.

Πρόκειται για μια σημειακή αλλαγή του Κανονισμού με εξαιρετικά σημαντικές όμως επιπτώσεις στο σχεδιασμό των προγραμμάτων ΟΕΦ.

Τι ίσχυε μέχρι τώρα;

Από τους 6 τομείς δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον Κανονισμό 611/2014, ως ευαίσθητοι είχαν χαρακτηριστεί τρεις και για κάθε έναν από αυτούς είχε τεθεί ένα ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην αξιοποίηση της ενωσιακής χρηματοδότησης.

Οι τομείς και τα σχετικά ποσοστά φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα

Τι προβλέπεται να ισχύσει;

Πόσοι και ποιοι από τους 6 τομείς θα οριστούν από την Ελλάδα ως ευαίσθητοι και ποιο θα είναι τα κατώφλι της ενωσιακής χρηματοδότησης είναι δύο παράμετροι που προς το παρόν είναι άγνωστοι.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναμένει τις απόψεις των ΔΑΟΚ για να καθορίσει την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης ανά τομέα.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιες ΟΕΦ θα σχεδιάσουν τα προγράμματα που θα υποβάλλουν στο ΥπΑΑΤ για έγκριση.

 

 

Skip to content