Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών
ομάδες

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών τίθενται σε ισχύ με την Υπουργική Απόφαση  2430/110502/20-10-2017  που δημοσιεύθηκε στις 27/10/2017 (ΦΕΚ 3800/Β/27-10-2017).

Η πλέον σημαντική αλλαγή που δρομολογείται αφορά στα ελάχιστα μεγέθη που απαιτούνται για την αναγνώριση ενός νομικού προσώπου ως Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών όπως αυτά είχαν οριστεί με την ΥΑ 397/ 18235/2017

Πιο συγκεκριμένα:

Για την αναγνώριση ως Ομάδα Παραγωγών ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών περιορίζεται σε πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του παραγωγού και είναι μέλη (εταίροι, μέτοχοι κλπ) του νομικού προσώπου που αιτείται την αναγνώριση. Ο αριθμός αυτός αφορά Ομάδες Παραγωγών σε οποιονδήποτε παραγωγικό κλάδο ( φυτικής και ζωικής παραγωγής)

Για την αναγνώριση ως Οργάνωση Παραγωγών τα ελάχιστα μεγέθη διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και τον κλάδο δραστηριοποίησης. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

  • Για Οργάνωση Παραγωγών φυτικής ή ζωικής παραγωγής σε νησιωτική περιοχή (εκτός Κρήτης και Εύβοιας) ή σε ορεινή περιοχή απαιτούνται τουλάχιστον 10 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 100.000 € εμπορευθείσα αξία παραγωγής.
  • Για Οργάνωση Παραγωγών φυτικής ή ζωικής παραγωγής σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας απαιτούνται τουλάχιστον 20 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 250.000 € εμπορευθείσα αξία παραγωγής.
  • Για Οργάνωση Παραγωγών αλιευτικών ή βιολογικών προϊόντων ανεξαρτήτως περιοχής απαιτούνται τουλάχιστον 10 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 100.000 € εμπορευθείσα αξία παραγωγής.

 

Skip to content