Από 08/01/2018 ξεκινούν οι αιτήσεις των Ομάδων Παραγωγών για ενίσχυση από το Μέτρο 9
Ομάδων Παραγωγών

Από 08/01/2018 ξεκινούν οι αιτήσεις των Ομάδων Παραγωγών για ενίσχυση από το Μέτρο 9. Από την ημερομηνία αυτή και για 4 μήνες δηλαδή μέχρι και την 7/5/2018 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν ετήσια ενίσχυση ύψους μέχρι 100.000 €.

Ο χρόνος που διατίθεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι υπερ-επαρκής ακόμη και για πρωτοβουλίες που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των επομένων ημερών. Όπως φαίνεται και από το ακόλουθο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αν η διαδικασία για συγκρότηση Ομάδων Παραγωγών ξεκινήσει στις 5/1/2018 είναι εφικτή η αναγνώριση αυτών μέχρι τις 31/3/2018 από την αρμόδια ΔΑΟΚ, η ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και η υποβολή αίτησης για ενίσχυση από το Μέτρο 9.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που αφορά σε Αγροτικό Συνεταιρισμό με καταστατικό σύμφωνο με τις διατάξεις του Νόμου 4384/2016 

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο Μέτρο 9

 • Να βεβαιωθούν ότι είναι επιλέξιμοι. Βασικό κριτήριο για να είναι επιλέξιμη μια Ομάδα είναι να συστήθηκε και αναγνωρίστηκε πρόσφατα. Επιπλέον δεν πρέπει να έχει χρηματοδοτηθεί για επιχειρησιακό πρόγραμμα (αφορά σε Ομάδες οπωροκηπευτικών) ή πρόγραμμα εργασίας (αφορά σε ομάδες του τομέα ελαιολάδου) και να μην έχει προκύψει από συγχώνευση υφιστάμενων Ομάδων .
 • Να συγκεντρώνουν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία. Η ελάχιστη βαθμολογία που έχει οριστεί είναι 20 στα 100. Προκύπτει αθροίζοντας επιμέρους βαθμούς που η Ομάδα λαμβάνει με βάση κάποια κριτήρια. Ενδεικτικά τα κριτήρια εξετάζουν αν τα μέλη της Ομάδας
  • α) εφαρμόζουν κάποιο σύστημα ποιότητας,
  • β) είναι νεαρής ηλικίας,
  • γ) συμμετέχουν στο μέτρο των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
  • δ) συμμετέχουν σε γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις του ΠΑΑ.

Επιπλέον βαθμοί δίνονται στην Ομάδα αν δραστηριοποιείται στον κτηνοτροφικό τομέα και σε νησιωτική ή ορεινή περιοχή

 • Να διαμορφώσουν ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο. Το σχέδιο θα πρέπει να έχει σαφή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ξεκάθαρους στόχους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιλεγούν σωστά οι στόχοι που θα επιχειρήσει η Ομάδα να πετύχει. Αποκλίσεις από τους στόχους που θα οριστούν συνεπάγονται μείωση της ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει η Ομάδα Παραγωγών
 • Να υπολογίσουν το χρόνο και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβουν. Η ενίσχυση όπως είναι γνωστό υπολογίζεται ως ποσοστό του τζίρου της Ομάδας και συναρτάται από το χρόνο αναγνώρισης της Ομάδας. Για παράδειγμα μια Ομάδα που αναγνωρίστηκε τον Απρίλιο 2017 έχει τη δυνατότητα να κάνει την 1η αίτηση για πληρωμή αμέσως μετά την ένταξη της στο Μέτρο. Αντίθετα μια Ομάδα που αναγνωρίστηκε τον Μάρτιο 2018 θα μπορεί να κάνει την 1η αίτηση για πληρωμή μετά τον Μάρτιο 2019
 • Να επιδιώκουν να γνωρίζουν όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. Η σύσταση της Ομάδας/Οργάνωσης δεν είναι ένα απλό βήμα. Είναι ένα επιχειρηματικό άλμα. Στο πλαίσιο αυτό δεν δικαιούται κανείς να μη γνωρίζει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει απέναντι στους συν-εταίρους του και απέναντι στο Κράτος που χρηματοδοτεί την προσπάθεια τους.

 

Skip to content