Συνδεδεμένες ενισχύσεις & Ομάδες Παραγωγών

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, όπως είναι γνωστό, είναι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί συγκεκριμένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά προσδιορίζονται  σε εθνικό επίπεδο

Μεταξύ των 18 προϊόντων στα οποία χορηγούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις υπάρχουν ορισμένα στα οποία οι ομάδες παραγωγών έχουν σημαντικό ρόλο καθώς μέσα από αυτές διακινείται ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγής.

Τα προϊόντα αυτά είναι

Σημειώνεται ότι

  • ο όρος ελάχιστη παράδοση αφορά στην ελάχιστη ποσότητα προϊόντος που πρέπει να παραδοθεί από τον παραγωγό ώστε η καλλιέργεια να είναι επιλέξιμη για να λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση
  • η ενδεικτική τιμή δεν είναι δεσμευτική αλλά μια ένδειξη για το τι μπορεί να αναμένει ως ενίσχυση ο παραγωγός. Η τελική τιμή εξαρτάται από τη συμμετοχή των παραγωγών στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης. Στην περίπτωση που η συμμετοχή των παραγωγών είναι υψηλότερη από το στόχο που έχει τεθεί τότε η τελική τιμή θα είναι μικρότερη. Σε αντίθετη περίπτωση η τελική ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη ή ίση με την ενδεικτική τιμή.

 

Για τα προϊόντα αυτά όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα

  • η παραγωγή οργανώνεται κατά κανόνα γύρω από συλλογικά σχήματα (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισμοί)
  • τα μέλη της ομάδας παραγωγών καθώς και παραγωγοί που συνεργάζονται με την ομάδα παραδίδουν την παραγωγή τους στην ομάδα
  • η ομάδα παραγωγών έχει σύμβαση με εγκεκριμένη μεταποιητική επιχείρηση στην οποία παραδίδει την παραγωγή
  • η μεταποιητική επιχείρηση παραλαμβάνει και μεταποιεί την παραγωγή της ομάδας αλλά και την παραγωγή ανεξάρτητων παραγωγών.

 

 

Στην παρούσα φάση το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό ως προς τις παραδόσεις αποκλειστικά και μόνο από ομάδες. Επιτρέπει και σε μεμονωμένους παραγωγούς να παραδίδουν απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ωστόσο εκτιμάται ότι ο «συλλογικός δρόμος» το προσεχές διάστημα θα αποτελέσει μονόδρομο όχι μόνο για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης αλλά και για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Skip to content