Μέχρι τις 9/7/2018 παράταση για τις Ομάδες Παραγωγών στο Μέτρο 9

Μέχρι τις 9/7/2018 δόθηκε παράταση για τις αιτήσεις που θα υποβάλλουν οι αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών & Οργανώσεις Παραγωγών στο Μέτρο 9, προκειμένου να λάβουν ετήσια ενίσχυση ύψους μέχρι 100.000 €.

Ο χρόνος που διατίθεται – λόγω της παράτασης που δόθηκε- μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι υπερ-επαρκής ακόμη και για πρωτοβουλίες που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των επομένων ημερών.

Όπως φαίνεται και από το ακόλουθο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ακόμη και αν υποβληθεί εντός των επομένων ημερών αίτηση στην οικεία ΔΑΟΚ για αναγνώριση τα χρονικά περιθώρια επαρκούν για την έκδοση της αναγνώρισης, τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και την υποβολή αίτησης για ενίσχυση από το Μέτρο 9.

 

Τι πρέπει να προσέξουν οι Ομάδες Παραγωγών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μέτρο 9

Να βεβαιωθούν ότι είναι επιλέξιμοι. Ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι: η Ομάδα/Οργάνωση να έχει αναγνωριστεί πρόσφατα, να μην έχουν χρηματοδοτηθεί για επιχειρησιακό πρόγραμμα (αφορά σε Ομάδες οπωροκηπευτικών) ή πρόγραμμα εργασίας (αφορά σε ομάδες του τομέα ελαιολάδου) και να μην έχουν προκύψει από συγχώνευση ομάδων που υφίστανται.

Να συγκεντρώνουν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία. Η βαθμολογία αυτή είναι 20 στα 100 και προκύπτει αθροίζοντας επιμέρους βαθμούς που λαμβάνουν ανάλογα με το αν τα μέλη της Ομάδας α) εφαρμόζουν κάποιο σύστημα ποιότητας, β) είναι νεαρής ηλικίας, γ) συμμετέχουν στο μέτρο των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων δ) συμμετέχουν σε γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις του ΠΑΑ. Επιπλέον βαθμοί δίνονται στην Ομάδα αν δραστηριοποιείται στον κτηνοτροφικό τομέα και σε νησιωτική ή ορεινή περιοχή

Να διαμορφώσουν ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο. Το σχέδιο θα πρέπει να έχει σαφή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ξεκάθαρους στόχους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιλεγούν σωστά οι στόχοι που θα επιχειρήσει η Ομάδα να πετύχει καθώς αποκλίσεις από τους στόχους που θα οριστούν συνεπάγονται μείωση της ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει η Ομάδα Παραγωγών

Να υπολογίσουν το χρόνο και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβουν. Η ενίσχυση όπως είναι γνωστό υπολογίζεται ως ποσοστό του τζίρου της Ομάδας και συναρτάται από το χρόνο αναγνώρισης της Ομάδας. Για παράδειγμα μια Ομάδα που αναγνωρίστηκε τον Απρίλιο 2017 έχει τη δυνατότητα να κάνει την 1η αίτηση για πληρωμή αμέσως μετά την ένταξη της στο Μέτρο ενώ μια Ομάδα που αναγνωρίστηκε τον Μάρτιο 2018 θα μπορεί να κάνει την 1η αίτηση για πληρωμή μετά τον Μάρτιο 2019

Να επιδιώκουν να γνωρίζουν όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. Η σύσταση της Ομάδας/Οργάνωσης δεν είναι ένα απλό βήμα. Είναι ένα επιχειρηματικό άλμα και δεν δικαιούται κανείς να μη γνωρίζει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει απέναντι στους συν-εταίρους του και απέναντι στο Κράτος που χρηματοδοτεί την προσπάθεια τους.

Skip to content