Πως ευνοούνται οι Ομάδες Παραγωγών στα προγράμματα χρηματοδότησης

Η πολιτική της ΕΕ να ενθαρρύνει τη κοινή δράση παραγωγών μέσα από Ομάδες Παραγωγών  & Οργανώσεις εφαρμόζεται μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Ορισμένα προγράμματα χρηματοδότησης είναι σχεδιασμένα μόνο για Ομάδες Παραγωγών ανεξαρτήτως προϊόντος, άλλα αφορούν Ομάδες Παραγωγών για συγκεκριμένα προϊόντα ή κλάδους και άλλα πριμοδοτούν πρωτοβουλίες Ομάδων Παραγωγών έναντι ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά οι δυνατότητες ενίσχυσης Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών

 

Προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά για Ομάδες Παραγωγών / Οργανώσεις Παραγωγών 

Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

Αφορούν αποκλειστικά αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. Παρέχουν στήριξη για φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις (εναλλακτικές τεχνικές καταπολέμησης δάκου, ολοκληρωμένη διαχείριση κλπ) για δράσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων, για δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητα του ελαιολάδου (προμήθεια νέου/σύγχρονου εξοπλισμού, αναβάθμιση εγκαταστάσεων κλπ) καθώς και δράσεις για την ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα των ελαιοκομικών προϊόντων. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι ιδιαίτερα υψηλό και κυμαίνεται περίπου στο 85% . Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι τριετής και η τρέχουσα περίοδος τελειώνει το 2021.

Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Αφορούν αποκλειστικά αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Παρέχουν στήριξη για δράσεις προγραμματισμού της παραγωγής (εξοπλισμός πρωίμησης ή οψίμησης της παραγωγής, υλικά αντικατάστασης σε θερμοκήπια, εξοπλισμός άρδευσης κλπ), δράσεις βελτίωσης της ποιότητας (ολοκληρωμένη διαχείριση, βιολογική γεωργία κλπ), δράσεις για τη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων (π.χ. προώθηση, προβολή, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.α), δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, διαχείρισης κρίσεων  κλπ.  Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν μπορεί να υπερβεί το 4,1% της αξίας της παραγωγής που διέθεσε στο εμπόριο η Οργάνωση Παραγωγών κατά την περίοδο αναφοράς. Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από τρία μέχρι πέντε έτη. Οι Οργανώσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις κάθε χρόνο

Στήριξη για τη σύσταση και λειτουργία Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών (Μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014-2020).

Αφορά Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών ανεξαρτήτως τομέα που δεν έχουν ξεπεράσει τα πέντε χρόνια λειτουργίας. Η λογική της ενίσχυσης στο Μέτρο 9 είναι η στήριξη της Ομάδας ή της Οργάνωσης Παραγωγών κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της και συνδέεται με συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους. Η ετήσια ενίσχυση μπορεί να φτάσει τις 100.000 € σε ετήσια βάση και συνδέεται με την αξία των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο η Ομάδα Παραγωγών Το Μέτρο 9 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα φέτος και οι προτάσεις για συμμετοχή υπερκάλυψαν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του.

Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία (μέτρο 10.2.1, ΠΑΑ)

Αφορά συλλογικά σχήματα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφική δραστηριότητα είτε τα ίδια είτε τα μέλη τους. Σε αυτά τα σχήματα περιλαμβάνονται Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί και άλλα συλλογικά νομικά πρόσωπα (π.χ. με κερδοσκοπικά σωματεία/σύνδεσμοι) που αναγνωρίζονται ως φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών. Αφορά την ενίσχυση των φορέων για την παρακολούθηση, διατήρηση και προώθηση των σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων. Οι φορείς ενισχύονται σε ετήσια βάση για τη πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων, τον έλεγχο των αποδόσεων των ζώων, τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων, την ενημέρωση των κτηνοτρόφων για το κατάλληλο ανά περιοχή ζωικό γενετικό υλικό κλπ.

 

Προγράμματα με ευνοϊκές διατάξεις για τις Ομάδες Παραγωγών / Οργανώσεις Παραγωγών

Οι ευνοϊκές διατάξεις μπορούν να έχουν διάφορες μορφές όπως:

 • Διαφοροποιημένα όρια ενισχυόμενων επενδύσεων
 • Διαφοροποιημένη επιλεξιμότητα δαπανών
 • Αυξημένη βαθμολόγηση κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Συνδυασμούς των ανωτέρω διατάξεων

Οι ως άνω ευνοϊκές διατάξεις απαντώνται σε διάφορα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 και σε συγκεκριμένα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου. Ειδικότερα

Στα δημοφιλή Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 4.1 ΠΑΑ 2014-2020 Επενδύσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις):
 • Η προμήθεια κάποιων τύπων εξοπλισμού είναι επιλέξιμη μόνο αν πραγματοποιείται από συλλογικά σχήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βαμβακοσυλλεκτικές, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, οι μηχανές συλλογής βιομηχανικής ντομάτας, τεύτλων κλπ.
 • Ο προϋπολογισμός για τα συλλογικά σχήματα ανέρχεται έως και 1.000.000 € διπλάσιος δηλαδή από τις ατομικές επενδύσεις.
 • Το ποσοστό επιδότησης είναι κατά 10% υψηλότερο από τα αντίστοιχα των ατομικών επενδύσεων. (85% για τα νησιά του Αιγαίου και 60% για όλες τις υπόλοιπες περιοχές, έναντι 75% και 50%).
Στο πρόγραμμα ενίσχυσης επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής
 • Το μέγιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου για συλλογικούς φορείς ανέρχεται σε 500.000€ έναντι 200.000 € που είναι για τις ατομικές επενδύσεις
 • κατά τη διαδικασία αξιολόγησης δίνεται αυξημένη βαθμολόγηση σε προτάσεις συλλογικών φορέων
Στο Μέτρο 5.1. του ΠΑΑ 2014-2020 (Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από δυσμενή καιρικά φαινόμενα )
 • κατά τη διαδικασία αξιολόγησης δίνεται αυξημένη βαθμολόγηση σε προτάσεις συλλογικών φορέων
Στο Μέτρο 16 με το οποίο προωθείται η καινοτομία μέσω συνεργασιών παραγωγικών και άλλων φορέων.
 • Αν ο παραγωγικός φορέας είναι αναγνωρισμένο συλλογικό σχήμα όπως Ομάδα  Παραγωγών, Οργάνωση Παραγωγών ή Συνεταιρισμός η πρόταση της Επιχειρησιακής Ομάδας λαμβάνει σημαντικά αυξημένη βαθμολογία
Στον Αναπτυξιακό Νόμο και ειδικότερα στο καθεστώς που αφορά τις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Στο συγκεκριμένο καθεστώς εντάσσονται σχέδια για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την πρωτογενή παραγωγή. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι Ομάδες Παραγωγών και οι Αγροτικές Συμπράξεις:

 • έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο με ελάχιστο όριο τις 50.000€ έναντι 100.000 € που είναι το κατώφλι για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις
 • η ένταση ενίσχυσης φτάνει το 100% αντί του 70% του ποσοστού που ορίζει ο Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων

Τέλος σημειώνεται ότι και η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε ορισμένα προϊόντα όπως το βαμβάκι, το ρύζι, η βιομηχανική τομάτα, το σπαράγγι, τα ροδάκινα, τα πορτοκάλια χυμοποίησης και η κορινθιακή σταφίδα διευκολύνεται σημαντικά μέσω της συμμετοχής των παραγωγών σε Ομάδες Παραγωγών ή Οργανώσεις Παραγωγών

Όλα τα παραπάνω αποτελούν κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της συλλογικότητας στην πρωτογενή παραγωγή. Επιπλέον, αναδεικνύουν μια τάση της ΕΕ για την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση της συλλογικότητας στο εγγύς μέλλον.

Skip to content