5 +1 λόγοι για τη δημιουργία Ομάδας Παραγωγών

Η απόφαση για τη δημιουργία μιας Ομάδας Παραγωγών είναι κατά βάση μια επιχειρηματική απόφαση. Λαμβάνεται από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς γιατί εκτιμούν ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις κυρίως στο εισόδημα τους και στην απασχόλησή τους.

Οι λόγοι που οδηγούν τους παραγωγούς να συστήσουν μια Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών είναι πολλοί. Επιχειρώντας να τους ομαδοποιήσουμε διακρίνουμε τους ακόλουθους οι οποίοι  είναι οι πλέον συνήθεις :

  1. Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης που έχει ο κάθε ένας ξεχωριστά έναντι των αγοραστών των προϊόντων τους (π.χ. ως ομάδα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τον ελάχιστο όγκο που χρειάζεται ένας αγοραστής/πελάτης)

  2. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της πληρέστερης αξιοποίησης των μέσων παραγωγής που διαθέτει ο κάθε ένας ξεχωριστά (π.χ. κοινή χρήση μηχανημάτων)

  3. Η μείωση του κόστους παραγωγής (π.χ. μέσω εξασφάλισης καλύτερων τιμών για την προμήθεια εισροών)

  4. Η αύξηση της δυνατότητας τους για εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνικών παραγωγής (π.χ. μέσω συνεργασίας με εξειδικευμένους γεωπόνους).

  5. Η προοπτική για την παραγωγή προϊόντων με μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.

  6. Η διεκδίκηση κρατικών και ευρωπαϊκών ενισχύσεων (επιδοτήσεων) τις οποίες δικαιούνται μόνο συλλογικά σχήματα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι οι παραγωγοί που επιδιώκουν να συστήσουν μια Ομάδα να κατανοούν με τον ίδιο τρόπο τον κάθε λόγο προκειμένου όλοι να έχουν περίπου τις ίδιες προσδοκίες. Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουν ότι οι λόγοι που αποφασίζουν τη δημιουργία της Ομάδας είναι στενά συνδεδεμένοι με δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν αλλά και με άλλες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν και να εφαρμόσουν όπως το μέγεθος της Ομάδας, η νομική μορφή του σχήματος (συνεταιρισμός ή εμπορική εταιρία) κλπ.

Skip to content