Διακριτή λογιστική για τις Ομάδες Παραγωγών
Ομάδων Παραγωγών

Οι Ομάδες Παραγωγών ή οι Οργανώσεις Παραγωγών στην Ελλάδα είναι οντότητες που στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν τμήματα (μέρη) νομικών προσώπων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές το νομικό πρόσωπο (συνεταιρισμός ή εμπορική εταιρία) έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση διακριτής διοικητικής και λογιστικής λειτουργίας της Ομάδας.

Η διακριτή διοικητική λειτουργία εξασφαλίζεται μέσω του Καταστατικού (ή Κανονισμού Λειτουργίας) της Ομάδας στο οποίο προσδιορίζονται οι σχέσεις των ατόμων που αποτελούν την Ομάδα, τα όργανα διοίκησής της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και άλλες λειτουργίες της Ομάδας.

Η διακριτή λογιστική λειτουργία εξασφαλίζεται μέσω ξεχωριστού λογαριασμού που αποτυπώνει τις συναλλαγές μεταξύ της Ομάδας και του νομικού προσώπου (δηλαδή του Συνεταιρισμού ή της εμπορικής εταιρίας). Ο τρόπος τήρησης του ξεχωριστού λογαριασμού γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε νομικού προσώπου και σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζεται από τον τρόπο τήρησης των λογιστικών του βιβλίων (βιβλία Β ή Γ κατηγορίας). Σε κάθε περίπτωση οι Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών πρέπει να τηρούν τα αναγραφόμενα στην ΥΑ 40000/28-02-2003 όπως ορίζεται σε πρόσφατη ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1606/Β/2019.

Η διακριτή διοικητική και λογιστική λειτουργία όπως είναι προφανές δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που τα μέλη των αναγνωρισμένων Ομάδων ή Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν το σύνολο των μελών του νομικού προσώπου.

 

Skip to content