Στόχος Η Δημιουργία Ενός Κλιματικά Ουδέτερου Ελαιολάδου

Οι μεγάλες προκλήσεις που απορρέουν από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά και οι απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ καθιστούν αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών για δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχει προχωρήσει και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γερακίου με την εφαρμογή της δράσης Γ.Ι.1, η οποία αφορά στις τεχνικές μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος στην ελαιοκαλλιέργεια, και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας ΟΕΦ 2021-2022.

Η υλοποίηση της δράσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, πραγματοποιείται με την συμβολή εξειδικευμένου επιστημονικού συμβούλου και έχεις ως στόχο να κατανοήσουν καλύτερα οι παραγωγοί τις πηγές προέλευσης των ρύπων από την άσκηση της ελαιοκαλλιέργειας, ώστε  να στραφούν στην υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών που θα αμβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Για τη υλοποίηση της δράσης θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία που βασίζεται στην ανάλυση κύκλου ζωής του ελαιολάδου (Life Cycle Analysis) κατά την οποία

  • γίνεται μια λεπτομερής αξιολόγηση και ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών, των μηχανημάτων, των εισροών, της ενέργειας καθώς και των υποπροϊόντων και αποβλήτων,
  • πραγματοποιείται ο υπολογισμός αερίων του θερμοκηπίου με χρήση διαφόρων διεθνών προτύπων και συστημάτων μετρήσεων και συσχετίζονται με συγκεκριμένες πηγές που εντάσσονται στον κύκλο παραγωγής του ελαιοκάρπου και,
  • διατυπώνονται προτάσεις προς εφαρμογή οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα.

Ο υπολογισμός των ρύπων θα βασιστεί στις αρχές του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος μετρήσεων Environmental Product Declaration (EPD). Είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για περιβαλλοντικές δηλώσεις (τύπου III) που λειτουργούν σύμφωνα με το ISO 14025.

Για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης αναφοράς εκτίμησης του ανθρακικού αποτυπώματος που να καλύπτει τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι επιμέρους ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις συμμετέχουν στη δράση 50 παραγωγοί.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών για την εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας, τα εξαγόμενα αποτελέσματα , καθώς και οι προτεινόμενες ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών θα κοινοποιηθούν σε όλα τα μέλη της Ο.Ε.Φ ΑΣ Γερακίου.

 

Skip to content