Αυξημένη αβεβαιότητα για τα επιδοτούμενα επενδυτικά σχέδια

Αποτελεί κοινοτοπία η διαπίστωση ότι τα επενδυτικά σχέδια στον Αγροδιατροφικό τομέα βασίζονται στις κατά καιρούς προκηρύξεις (ΠΑΑ, ΕΣΠΑ, Leader κλπ). Οι μέχρι πρόσφατα εντάξεις δικαιούχων γίνονταν σε καθεστώς σχετικής σταθερότητας τιμών, επιτοκίων, κανονισμών και απαιτήσεων συμμόρφωσης. Η διεθνής αγορά έτεινε σε ομοιομορφία και ανοικτές εμπορικές θύρες. Οι πρόσφατες, ραγδαίες εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον που ανεβάζουν κατακόρυφα τις αβεβαιότητες, επιβάλλουν να επανεξεταστεί το εφαρμοζόμενο καθεστώς ενισχύσεων για το μέλλον αλλά και ήδη εγκεκριμένα προγράμματα  που οι δικαιούχοι τους θα δυσκολευτούν να υλοποιήσουν.

Υπάρχουν τα εξής θέματα που θα εμφανίζονται όλο και πιο επιτακτικά  το αμέσως επόμενο διάστημα:

  • Αύξηση των τιμών των υλικών κατασκευής κτιρίων, μηχανημάτων εξοπλισμού.
  • Αύξηση των τιμών Πρώτων και Βοηθητικών υλών καθώς και της ενέργειας,

Και τα δύο παραπάνω στοιχεία αλλάζουν σε επίπεδα μη υπολογισμένα στις μελέτες βιωσιμότητας.

Επιπλέον,

  • Εμφάνιση σημαντικού πληθωρισμού που διαστρεβλώνει τις σχέσεις τιμών και συσκοτίζει τις επιλογές των καταναλωτών
  • Διεκδίκηση μεγάλου μέρους του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών από προμηθευτές με μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη (π.χ. καύσιμα, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες, μεταφορικά, δάνεια)
  • Μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος που πιθανότατα μειώνει την ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες που ήταν διαθέσιμα σε βατές τιμές μέχρι πρόσφατα.

Τα δύο προηγούμενα στοιχεία δημιουργούν έντονη αβεβαιότητα για τα πιθανά έσοδα των επενδύσεων εάν και εφόσον υλοποιηθεί η επένδυση.

Με βάση τα παραπάνω, δεν θα είναι απίθανο κάποια επενδυτικά  σχέδια  να ακυρωθούν ή να αναβληθούν. Άλλα, που είναι σχετικά μικρά και συμπληρώνουν υπάρχουσες επαγγελματικές ασχολίες μπορεί να υλοποιηθούν σε βάρος ιδιωτικών πόρων των μικρών επιχειρηματικών φορέων τους.

Από τις δημοσιευμένες προσκλήσεις για αναπτυξιακά προγράμματα, δεν φαίνεται να υπάρχουν διαθέσιμες ευελιξίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Σε κάθε περίπτωση διαφαίνεται η ανάγκη για αυξημένη ευελιξία μελλοντικών προσκλήσεων που πιθανά θα σημαίνει και περισσότερα ευέλικτα χρηματοδοτικά πλαίσια (Ευρωπαϊκά Ταμεία και Κανονιστικές Αποφάσεις, ΚΥΑ, Προσκλήσεις Ενδιάμεσων Φορέων κ.α.)

Ανεξάρτητα από τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν, είναι βέβαιο ότι η επόμενη περίοδος θα συνοδεύεται από αυξημένες αβεβαιότητες που μπορεί να είναι κρίσιμες για τον αριθμό και τον όγκο των επενδύσεων που θα μπορούν να υλοποιηθούν.

Skip to content