Ξεκινούν σύντομα οι υποβολές αιτήσεων για τον οικονομικό μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα

Εντός του Μαίου ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων για 5 έργα της Δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα», που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 510 εκ €.

Σημειώνεται ότι:

στις περισσότερες από τις προκηρύξεις αυτές δυνητικοί δικαιούχοι είναι συλλογικά σχήματα όπως Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

στις προκηρύξεις «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» και «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» υπάρχει σαφής διάκριση του διαθέσιμου προϋπολογισμού που θα διατεθεί σε συλλογικά σχήματα και

στην προκήρυξη «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» υπάρχει σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί από συλλογικό σχήμα.

Οι σχετικές προκηρύξεις είναι:

 

1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων 

Η δράση αποσκοπεί στην αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας, στη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές κλπ.

Τα κεφάλαια που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ανέρχονται σε 181,5 εκ. €.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες: ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 16/5/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση κάντε κλικ εδώ

 

 2. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας.

Τα κεφάλαια που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ανέρχονται σε  98,1 εκ. €.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες: αγορά εξοπλισμού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δημιουργία αλυσίδων αξίας καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 23/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση κάντε κλικ εδώ

 

 3.Πράσινος αγρο-τουρισμός

Στόχος του υποέργου είναι η ανάπτυξη του Αγροτικού Τουρισμού και η διασύνδεσή του με την Πρωτογενή Παραγωγή και την Μεταποίηση,

Τα κεφάλαια που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ανέρχονται σε  49 εκ. €.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Νομικά πρόσωπα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες: ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών, δημιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, συμβουλευτική.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 30/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση κάντε κλικ εδώ

 

4. Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών 

Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, με εξαγωγικό χαρακτήρα και φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή.

Τα κεφάλαια που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ανέρχονται σε  166,7 εκ. €.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισμοί.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες: εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 28/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση κάντε κλικ εδώ

 

 5. Γενετική Βελτίωση Ζώων 

Στόχος του υποέργου είναι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου και η αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών,

Τα κεφάλαια που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ανέρχονται σε  14,7 εκ. €. 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες: δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 06/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση κάντε κλικ εδώ

 

Για όλα τα υποέργα ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά αίτηση έχει οριστεί σε 500.000 € και η διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων σε 18 μήνες. Το ποσοστό ενίσχυσης παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανά Περιφέρεια, ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά κατηγορία δαπάνης και παρουσιάζεται αναλυτικά σε κάθε πρόσκληση.

Τα κυριότερα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν τεθεί είναι:

  • Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου η οποία αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής
  • Η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου και
  • Η βιωσιμότητα της επένδυσης

Οι αιτήσεις ενίσχυσης μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr) στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία/ Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

 

Skip to content