Μέχρι 4/7 οι αιτήσεις πληρωμής στο Μέτρο 9

Λιγότερο από ένα μήνα έχουν οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 9 για να υποβάλλουν την αίτηση πληρωμής για την καταβολή της γ’ και δ’ δόσης που τους αναλογεί.

Ειδικότερα σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων το οποίο δέχεται τις σχετικές αιτήσεις από 05/4/2022 μέχρι και 4/7/2022. Η αίτηση πληρωμής θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (τεχνική έκθεση, βεβαίωση ορκωτού λογιστή, αναλυτική κατάσταση παραστατικών πληρωμής κλπ).

Υπενθυμίζεται ότι το Μέτρο 9 χρηματοδοτεί πρόσφατα αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών ανεξαρτήτως κλάδου και τομέα. Το Μέτρο έχει ως στόχο τη στήριξη της Ομάδας/Οργάνωσης Παραγωγών για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της με ένα κατ’αποκοπή ποσό ύψους μέχρι 100.000 € ανά έτος υπό την προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων που θέτει η Ομάδα στο επιχειρηματικό της σχέδιο.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε ετήσια βάση και για μια πενταετία. Το ύψος της επιχορήγησης υπολογίζεται ως ποσοστό (%) της αξίας της παραγωγής που διαθέτει κάθε έτος στο εμπόιο η Ομάδα. Το ποσοστό αυτό ξεκινά από 10% για το πρώτο έτος μετά την αναγνώριση και μειώνεται σταδιακά στο 2% για το 5ο έτος μετά την αναγνώριση

Skip to content