Σταθερή μας επιδίωξη η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου μας.

Σε αυτές τις λίγες λέξεις συνοψίζεται ο στόχος του προγράμματος ΟΕΦ που υλοποιεί η Ο.Π Ελαιολάδου ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε. Ένα πρόγραμμα που πλέον διανύει το 2ο έτος εφαρμογής του και περιλαμβάνει δράσεις που είναι οργανωμένες γύρω από δύο, συμπληρωματικούς μεταξύ τους, πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας του προγράμματος περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη σταδιακή βελτίωση της ποιότητας αλλά και της ποσότητας του ελαιοκάρπου με παράλληλη μέριμνα για την επιτυχημένη ενσωμάτωση στη διαδικασία παραγωγής νέων πτυχών και παραμέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, με την υποστήριξη εξειδικευμένων Τεχνικών Συμβούλων:

  • εφαρμόζονται πιλοτικά εναλλακτικές τεχνικές για την καταπολέμηση του κυριότερου εχθρού της ελιάς, του δάκου,
  • ενθαρρύνεται η υιοθέτηση του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου Agro2 από όλους τους παραγωγούς της ΟΕΦ
  • αναλύονται και αξιολογούνται οι καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα υιοθέτησης πρακτικών μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και,
  • υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατάρτισης των παραγωγών προκειμένου να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν σύγχρονες πρακτικές στην καλλιέργεια της ελιάς

Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και διάθεσης του ελαιολάδου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της ασφάλειας και της ιχνηλασιμότητας του τελικού προϊόντος. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται η προμήθεια και διάθεση στους παραγωγούς της ΟΕΦ σύγχρονου εξοπλισμού για τις δραστηριότητές τους, η εγκατάσταση σύγχρονων στοιχείων εξοπλισμού για την τυποποίηση του ελαιολάδου και η αναβάθμιση των διαδικασιών για την πλήρη συμμόρφωση της παραγωγικής λειτουργίας με διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας τροφίμων. Όλα τα παραπάνω συμπληρώνονται από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αναλύσεων ελαιόλαδου για την επιβεβαίωση της ποιότητας, της γνησιότητάς και της συμμόρφωσής του με εμπορικές προδιαγραφές.

Η ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε. παράγει το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο “ΕΛΙΚΗ” και “FARMERS UNION”, ελαιόλαδο που προέρχεται από τους παραγωγούς-μέλη της Οργάνωσης διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητά του και αντιμετωπίζεται μέχρι την τελική του εμφιάλωση με την προσοχή και τον σεβασμό που απαιτούνται σ’ ένα υψηλής γευστικής και βιολογικής αξίας προϊόν.

Το πρόγραμμα ΟΕΦ της ΠΕΣ ΑΕΣ ΑΕ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 611/2014.

Skip to content