Ομάδες Παραγωγών και Σχέδια Βελτίωσης

Ομάδες Παραγωγών και Σχέδια Βελτίωσης, δύο εξαιρετικά διαδεδομένοι όροι, οι οποίοι συνδυάζονται στην Υπουργική απόφαση που τέθηκε σε διαβούλευση  για την υλοποίηση επενδύσεων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Η Υπουργική απόφαση αφορά  δύο δράσεις που καλύπτουν ατομικά και συλλογικά επενδυτικά σχέδια :

Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης». Η δράση αυτή στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σχέδια βελτίωσης υπό την συνήθη έννοια), και

Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ,  καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Η δράση αυτή καλύπτει τα έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, την ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων, καθώς και την αξιοποίηση τους για παραγωγή ενέργειας.

Από τις βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ομάδων στις δράσεις αυτές συγκρατούμε ότι:

  • Oι ομάδες πρέπει να έχουν τουλάχιστον δεκαετή διάρκεια ζωής στο μέλλον και η αγροτική παραγωγή να αποτελεί κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα τους.
  • Οι ομάδες που έχουν λειτουργήσει ήδη για μια τριετία πρέπει να έχουν κέρδη και ελάχιστο ετήσιο τζίρο τριετίας 30.000€. Oι νέες  ομάδες παραγωγών δεν έχουν την υποχρέωση αυτή.
  • Πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  • Η επενδυτική πρόταση πρέπει να βασίζεται σε επιχειρηματικό πλάνο όπου να αποδεικνύεται το συλλογικό όφελος της προτεινόμενης επένδυσης. Το μέγεθός της να είναι ανάλογο της συλλογικής δραστηριότητας.

 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 60% του προϋπολογισμού σε όλη την Ελλάδα εκτός των νησιών του Αιγαίου όπου η ενίσχυση ανέρχεται σε 85% του προϋπολογισμού.

Η ενίσχυση που προβλέπεται είναι σημαντικά αυξημένη για τις Ομάδες και τις Οργανώσεις Παραγωγών σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού των σχεδίων για τη δράση 4.1.1 ανέρχεται σε 500.000€ για τις νέες ομάδες. Το ποσό αυτό μπορεί να ανέλθει έως και 1.000.000€, εφόσον οι  ομάδες έχουν τζίρο τελευταίου έτους τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού που αιτούνται.

Για τη δράση 4.1.3. (περιβαλλοντικά) το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανέρχεται σε 150.000€ για τις νέες ομάδες. Στην περίπτωση των προ-υπαρχουσών ομάδων το ύψος του προϋπολογισμού μπορεί να φτάσει έως και 500.000€ . Οι τελευταίες μπορούν να λάβουν τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση εφόσον έχουν τζίρο τελευταίου έτους τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού που αιτούνται.

Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής έως 50% με ισόποση εγγυητική τραπέζης, η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και δανείων.

Η πρώτη πρόσκληση και ενεργοποίηση του μέτρου αναμένεται μετά το πέρας της διαβούλευσης και τη διαμόρφωση της τελικής απόφασης.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Skip to content