Απολογισμός 1ου έτους προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022
Απολογισμός 1ου έτους προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΙΚΕ ως επίσημα αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιόλαδου υλοποιεί για την περίοδο 2021-2022 πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Συνεταιρισμού, περιλαμβάνει 9 δράσεις και έχει τους εξής στόχους:

  • μετριασμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας
  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
  • βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου
  • ενίσχυση των πρακτικών για την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια του ελαιολάδου
  • διάδοση πληροφοριών

Οι δράσεις που υλοποιούνται περιλαμβάνουν:

Εφαρμογή του συστήματος  της βιοδυναμικής καλλιέργειας Η δραστηριότητα αποτελεί επέκταση αντίστοιχης δραστηριότητας του προηγούμενου προγράμματος και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΟΕΦ για την εφαρμογή αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας με στόχο το μετριασμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, την άμβλυνση του φαινομένου της διάβρωσης των εδαφών που παρατηρείται στην περιοχή, και τη συμβολή στη βελτίωση της παραγωγής ελαιολάδου

Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου. Ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία της εφαρμογής δυο ενναλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου (παγίδες μαζικής και καολίνης) σε επιλεγμένους ελαιώνες. Η δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών της ΟΕΦ για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του ελαιολάδου, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων και της μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας των ελαιώνων.

Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης πληθυσμού δάκου με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης αναγνώρισης των τάσεων διακύμανσης του πληθυσμού του δάκου μέσω του οποίου θα ενημερώνονται οι παραγωγοί – μέλη της ΟΕΦ ώστε να εφαρμόζουν τις κατάλληλες πρακτικές καταπολέμησης.

Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης: Για μια ακόμη χρονιά συνεχίστηκε η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στο σύνολο των παραγωγών -μελών της ΟΕΦ σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO1 & AGRO 2.2/3 οδηγώντας σε πιστοποίηση της Οργάνωσης Παραγωγών. Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αποτελεί μια φιλοπεριβαλλοντική μέθοδο παραγωγής ελαιολάδου με τους παραγωγούς να τηρούν τεκμηριωμένα αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζουν.

Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό: Είναι μια δράση με προοπτικές που εκτείνονται πέραν της ολοκλήρωσης του προγράμματος. Στο πλαίσιο του κατάλληλα διαμορφωμένου προγράμματος υλοποιήθηκαν οι σχετικές εκπαιδεύσεις στα θέματα που είχαν προγραμματιστεί

Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό: Ολοκληρώθηκε η προμήθεια εξοπλισμού συγκομιδής και ειδικότερα η προμήθεια ενός αναρτώμενου ανυψωτικού παλετοκιβωτίων και ενός αναρτώμενου ελαιοραβδιστικού

Ιχνηλασιμότητα ελαιολάδου . Ξεκίνησε η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας που καλύπτει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου: Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει υλοποίησε πρόγραμμα αναλύσεων ελαιόλαδου για την εξέταση της ποιότητας και της γνησιότητάς του, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα.

Επικοινωνιακή προβολή προγράμματος: Συνεχίστηκε για μια ακόμη χρονιά ο εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου της ΟΕΦ με πληροφοριακό υλικό με ενδιαφέρον για τους παραγωγούς της Οργάνωσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής

Skip to content