Μια πρώτη προσέγγιση για τα νέα προγράμματα ΟΕΦ
Μια πρώτη προσέγγιση για τα νέα προγράμματα ΟΕΦ

Τα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων σε λίγο κλείνουν περίπου 20 χρόνια που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόσφατα διαμορφώθηκε το βασικό πλαίσιο για το πως θα «τρέξουν» την προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Δικαίωμα υποβολής προγράμματος ΟΕΦ έχουν αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών του τομέα Ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών που έχουν κύκλο εργασιών

  • >800.000 € στην περίπτωση που η έδρα τους είναι στην ηπειρωτική Ελλάδα, Εύβοια ή Κρήτη
  • >300.000 € στην  περίπτωση που η έδρα τους είναι σε νησί

Δεν αποσαφηνίζεται αν ο κύκλος εργασιών αυτός αφορά το έτος που προηγείται της υποβολής του προγράμματος ή αν πρόκειται για μέσο όρο κάποιων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι για την αναγνώριση ενός νομικού προσώπου ως Οργάνωση Παραγωγών τα ελάχιστα όρια είναι 250.000 € και 100.000 € για τις παραπάνω κατηγορίες περιοχών

Αριθμός, μέγεθος και διάρκεια προγράμματος

Ο δείκτης που έχει τεθεί για τον αριθμό των προγραμμάτων ΟΕΦ που θα χρηματοδοτηθούν ανέρχεται σε 82. Αυτό σημαίνει ότι αν υποβληθούν 100 προγράμματα τα 18 θα απορριφθούν και θα εγκριθούν τα άλλα 82.

Το ελάχιστο μέγεθος αιτούμενου προϋπολογισμού κοινοτικής συμμετοχής έχει οριστεί σε 500.000 € και 150.000 € αντίστοιχα για τις δύο κατηγορίες περιοχών. Ο μέγιστος προϋπολογισμός κοινοτικής συμμετοχής έχει οριστεί σε 2.500.000 €.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό μεταξύ  700.000 € και 3.300.000 € και θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους τουλάχιστον 50.000 €. Σημείωση: Τα όρια αφορούν στον αιτούμενο προϋπολογισμό και όχι τον προϋπολογισμό που θα εγκριθεί.

Η διάρκεια των προγραμμάτων δεν έχει αποσαφηνιστεί αν θα είναι τριετής, τετραετής ή πενταετής.

Επιλέξιμες δαπάνες

Πλέον κινούμαστε στον «αστερισμό» των παρεμβάσεων. Έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων στις οποίες θα κληθούν οι ΟΕΦ να εντάξουν τις εργασίες που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται να έχει η πρόθεση να μην είναι επιλέξιμος εξοπλισμός χαμηλής αξίας που διατίθεται στα μέλη (ενδεικτική αξία 500 €/στοιχείο εξοπλισμού) αλλά και οι περιορισμοί για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης δαπανών που μπορεί να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο ατομικών σχεδίων βελτίωσης και στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής γεωργικών συμβουλών.

Ειδικότερα οι κατηγορίες παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί προς εφαρμογή είναι

Α

Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία για

  • ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
  • μείωση χρήσης ενέργειας/αξιοποίηση ΑΠΕ/βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
  • μείωση εκπομπών και αποβλήτων και  αξιοποίηση υποπροϊόντων και υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας
  • διατήρηση ελαιώνων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας
  • μείωση κινδύνων και επιπτώσεων από χρήση ΦΠΠ
  • βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
  • βελτίωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μεταφοράς και αποθήκευσης του προϊόντος

Β

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο αγροκτήματος για την βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών με την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών για την μείωση των εισροών και την βελτίωση της παραγωγής όσο και σε επίπεδο μονάδων πρώτης μεταποίησης, τυποποίησης. Επίσης για εφαρμογή καινοτομιών που έχουν δοκιμασθεί πιλοτικά σε προγράμματα της ΕΣΚ

Γ

Κατάρτιση – Καθοδήγηση – Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Εκτός από τα μέχρι τώρα γνωστά περιλαμβάνει και διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Δ

Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία

Περιλαμβάνει δημιουργία website, εκπόνηση Μελετών αγοράς (ανάλυση αγοράς, τεστ καταναλωτών κλπ), οργάνωση καμπάνιας ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης κοινού /καταναλωτών, πποώθηση των προϊόντων της ΟΕΦ, συμμετοχή σε εκθέσεις και διεθνή fora παραγωγών.

Ε

Συστήματα ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή

Αφορά τη συμμετοχή των παραγωγών σε συστήματα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ορεινών περιοχών) είτε Εθνικά (Agro)

ΣΤ

Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης

Αφορά την εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας τροφίμων σε εγκαταστάσεις της ΟΕΦ

Ζ

Επαναφύτευση Ελαιώνων

Skip to content