Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών: Μέχρι 10/2 οι διορθώσεις
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών: Μέχρι 10/2 οι διορθώσεις

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική παράκληση πολλών Αγροτικών Συνεταιρισμών, ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για την συμπλήρωση – διόρθωση του Μητρώου Μελών. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία, με την επισήμανση ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, ορίζεται η Παρασκευή 10/2/2023, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι όποιες διορθώσεις.

Υπενθυμίζουμε παράλληλα, ότι έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η λήξη της προθεσμίας είναι η 11-03-2023.

Σε κάθε περίπτωση οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις καλούνται να επανελέγξουν την εγγραφή τους στο εν λόγω μητρώο και να καταχωρίσουν τυχόν νέα στοιχεία. Ιδιαίτερα, σε περίπτωση που έχουν επέλθει αλλαγές από την προηγούμενη εγγραφή, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να υποβληθούν σε αρχεία pdf τα ακόλουθα:

– Επωνυμία, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας

– Καταστατικό με εγκριτική απόφαση της Εποπτεύουσας αρχής

– Πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών, υπογεγραμμένο από δικαστικό λειτουργό

– Πρακτικό εκλογής Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και πρακτικό κατανομής αξιωμάτων

– Ύψος συνεταιρικής μερίδας, αποδεικτικό καταβολής της αξίας της και ύψος συνεταιριστικού κεφαλαίου

– Αριθμό Μελών, όπως προκύπτει από το Βιβλίο Μητρώου Μελών, με ονοματεπώνυμο και τα ΑΦΜ τους

– Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

– Έκθεση ελέγχου των οικονομικών ελεγκτών

– Ετήσια έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου

– Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου ΔΣ ότι τα μέλη παραδίδουν την παραγωγή τους ή/ και προμηθεύονται τα εφόδια τους από το συνεταιρισμό

– Στοιχεία ορκωτού ελεγκτή όπου απαιτείται, ή ελεγκτή με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

Επίσης, οι νέοι εγγεγραμμένοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να κάνουν χρήση της Ψηφιακής Εφαρμογής του ΥπΑΑΤ, για να αλλάζουν το προσωρινό ΑΦΜ τους, αντικαθιστώντας το με το οριστικό, αναρτώντας παράλληλα στο αντίστοιχο πεδίο, σε αρχείο pdf, και τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

Skip to content