Τι αλλάζει στο Μελισσοκομικό Μητρώο
Τι αλλάζει στο Μελισσοκομικό Μητρώο

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει η νέα απόφαση σχετικά με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο. Συγκεκριμένα η εγγραφή στο Μητρώο των μελισσοκόμων με λιγότερες από πέντε κυψέλες είναι προαιρετική και πραγματοποιείται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 5.

Μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους λιγότερες από πέντε κυψέλες χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, διατηρούν τη δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων τους.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, στην ΔΑΟΚ της μελισσοκομικής έδρας του σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος ή μέσω ψηφιακής εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, μία πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία του προσώπου τουα ενεργού μελισσοκόμου, διαστάσεων 354Χ413 και ανάλυσης στα 300 dpi,

β) αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το καταστατικό ή το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η πράξη ίδρυσης και σύστασης του νομικού προσώπου και μία πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία, διαστάσεων 354Χ413 και ανάλυση στα 300 dpi του προσώπου που έχει ορισθεί ως «υπεύθυνος μελισσοκομείου», σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 37/48518/22-02-2022 (Β’ 924) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

γ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του ν. 5003/2022 (Α’ 230) ή της έδρας του νομικού προσώπου,

δ) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου,

ε) έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα, του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, αν προέρχεται από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ) βεβαίωση για την κατοχή των κυψελών από μελισσοκομικό σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από αγροτικό σύλλογο ή αγροτικό συνεταιρισμό της περιοχής της μελισσοκομικής έδρας του. Αν δεν είναι δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης από μελισσοκομικό ή αγροτικό σύλλογο ή αγροτικό συνεταιρισμό της μελισσοκομικής έδρας του ενδιαφερόμενου, τη σχετική βεβαίωση χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου,

ζ) αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών, ως εξής:

ζα) Αν έχουν αποκτηθεί μετά από αγοραπωλησία, υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά αγοράς των κυψελών ή των παραφυάδων και ενημερώνεται υποχρεωτικά το Μητρώο του πωλητή και του αγοραστή για τις μεταβολές. Αν δεν είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους συμβαλλόμενους, ως αποδεικτικό στοιχείο – παραστατικό αρχικής απόκτησης των κατεχομένων κυψελών, μπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) κάθε ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, όπου αναφέρεται ο αριθμός των κυψελών που αποκτώνται και μεταβιβάζονται αντίστοιχα. Τα παραστατικά αγοράς των κυψελών αφορούν τόσο στην αγορά της αποικίας – σμήνους, όσο και στα αβιοτικά μέρη αυτών.

ζβ) Αν έχουν αποκτηθεί μετά από μεταβίβαση ή κληρονομική διαδοχή, υποβάλλεται αντίγραφο σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου ή κληρονομητηρίου.

ζγ) Αν έχουν αποκτηθεί με τη μέθοδο της σύλληψης αφεσμών, υποβάλλονται υποχρεωτικά παραστατικά αγοράς των αβιοτικών μερών της κυψέλης. Στην περίπτωση αυτή ο μέγιστος αριθμός συλληφθέντων αφεσμών είναι πέντε (5).

ζδ) Αν η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο υποβάλλεται από εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της χώρας ή άλλο συναφές νομικό πρόσωπο που διατηρεί κυψέλες, τις οποίες έχει στην κατοχή του από προηγούμενα έτη, χωρίς να είναι κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 370910/14-05-2001 (Β’ 642) υπουργική απόφαση, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού υποβάλλει άπαξ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει τον τρόπο απόκτησης των κυψελών και τον χρόνο κτήσης τους.».

Μετά την παραλαβή της αίτησης και την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των δικαιολογητικών της παρ. 3, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί στον αιτούντα μελισσοκομικό κωδικό αριθμό.».

Δικαιώματα ενεργού μελισσοκόμου

Ο ενεργός μελισσοκόμος έχει τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά περίπτωση, νομοθεσία:

α) τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που παράγει, όπως γύρη, βασιλικό πολτό, κερί, πρόπολη και δηλητήριο,

β) άμεσης πώλησης μικρών ποσοτήτων μελιού στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή,

γ) απόκτησης άδειας παραγωγού για την εμπορία των προϊόντων του σε λαϊκή αγορά,

δ) παραγωγής και διάθεσης – εμπορίας προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής με μέλι ή/και άλλα προϊόντα κυψέλης,

ε) εμπορίας και διακίνησης παραγόμενων παραφυάδων, μελισσοσμηνών και του εν γένει παραγόμενου γενετικού – αναπαραγωγικού υλικού,

στ) μεταφοράς των τρεχουσών δηλούμενων κυψελών, των δηλωμένων παραφυάδων, του γενετικού – αναπαραγωγικού υλικού, του μελισσοκομικού εξοπλισμού, του αβιοτικού μέρους των κυψελών (κενές κυψέλες και κηρηθροπλαίσια), μελισσοτροφών και γενικά κάθε είδους που είναι απαραίτητο για την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας,

ζ) απόκτησης και χρήσης μελισσοκομικού φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ),

η) μεταφοράς και τοποθέτησης των τρεχουσών δηλούμενων κυψελών σε δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις και πρόσβασης στις κυψέλες, για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών – επιθεωρήσεων, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, οι πυροσβεστικές διατάξεις και οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

θ) κατασκευής και διατήρησης αγροτικής – μελισσοκομικής αποθήκης ή/και μελισσοκομικού εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις,

ι) συμμετοχής σε δράσεις εθνικών ή/και ενωσιακών μέτρων στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα εν γένει και του τομέα της μελισσοκομίας ειδικότερα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

ια) ασφάλισης στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και αποζημίωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξοων καιρικών συνθηκών,

ιβ) αποζημίωσης σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου που αφορά τη μελισσοκομία,

ιγ) συμμετοχής σε προγράμματα επικονίασης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχόμενων κυψελών, με σκοπό την προαγωγή της επικονίασης καλλιεργημένων εκτάσεων,

ιδ) για τον ενεργό μελισσοκόμο, η περιοχή τοποθέτησης των κυψελών αποτελεί χώρο εργασίας, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 130 του ν 4926/2022 (Α’ 82) και κάθε μετακίνηση του νόμιμου κατόχου των κυψελών ή του «υπεύθυνου μελισσοκομείου», σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 37/48518/22-02-2022 απόφασης από και προς τον χώρο τοποθέτησης των κυψελών, νοείται ως μετακίνηση από και προς την εργασία, με την προϋπόθεση ότι η περιοχή τοποθέτησης και οι εν γένει μετακινήσεις των τρεχουσών δηλούμενων κυψελών έχει δηλωθεί στο Μητρώο.

 

Πηγή: etheas.gr

Skip to content