Στον ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ στα Ιωάννινα, η πρώτη συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Πτηνοτροφίας
Στον ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ στα Ιωάννινα, η πρώτη συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Πτηνοτροφίας

Η πρώτη συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Πτηνοτροφίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στα Ιωάννινα, στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα εθνικό δίκτυο το οποίο αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου BroilerNet και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ.

Απώτερος σκοπός του δικτύου είναι η συνεργασία και η συλλογή ιδεών γύρω από τρείς βασικές θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι η περιβαλλοντική αειφορία, η ευζωία και η προστασία των ζώων και η υγεία των πτηνών. Βασικός επίσης, στόχος είναι η διάδοση σε όλη την Ευρώπη βέλτιστων πρακτικών ευζωίας, υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής. Το δίκτυο απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της πτηνοτροφίας και πτηνοτρόφους.

Κριτήριο για την επιλογή των παραγωγών-πτηνοτρόφων αποτέλεσε η δυνατότητα κάλυψης διαφόρων πεδίων δράσεων όπως τα διαφορετικά συστήματα εκτροφής (συμβατικά, ελευθέρας βοσκής), οι γεωγραφικές περιοχές, τα διάφορα μεγέθη μονάδων εκτροφής και η εμπειρία στον κλάδο της παραγωγής. Επιπρόσθετα, συμμετέχουν στο Δίκτυο και ορισμένοι παραγωγοί οι οποίοι συνδυάζουν ταυτόχρονα και την εμπειρία αλλά και το επιστημονικό υπόβαθρο σε θέματα τεχνολογίας πληροφορικής, διαχείρισης δικτύου εμπειρογνωμόνων, περιβαλλοντικής αειφορίας, επενδύσεις και ανάπτυξης στον τομέα πτηνοτροφίας και στην παρακολούθησης υγείας των πτηνών.

Το BroilerNet, στο οποίο ανήκει και το Ελληνικό Δίκτυο Καινοτομίας Πτηνοτροφίας, στοχεύει να ενισχύσει την αειφορία και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τομέα των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής δημιουργώντας χώρο για αλληλεπίδραση μεταξύ επιστήμης και πρακτικής και της συνδημιουργίας έτοιμων προς χρήση καινοτόμων βέλτιστων πρακτικών σε εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στην Ευρώπη.

Skip to content