Ομάδες Παραγωγών: υποβολή αιτημάτων πληρωμής
Ομάδες Παραγωγών: υποβολή αιτημάτων πληρωμής

Από 23 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2023 τα αιτήματα για την δ’ και ε’ δόση.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος υποβάλει ενιαίο αίτημα πληρωμής, θα πρέπει να καταθέσει για κάθε δόση σε ξεχωριστούς φακέλους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δικαίωμα υποβολής τελικής αίτησης πληρωμής έχουν μόνο όσοι δικαιούχοι έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια λειτουργίας απ’ την ημερομηνία αναγνώρισής τους, έχοντας ολοκληρώσει το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Το Μέτρο 9 (Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών) στοχεύει στη συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, με σκοπό να βοηθηθούν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος – σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Δικαιούχοι είναι νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών με έδρα στην ελληνική επικράτεια , οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και καταβάλλεται σε ετήσια βάση στους δικαιούχους για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της ομάδας / οργάνωσης παραγωγών. Αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας ή της οργάνωσης και βαίνει φθίνουσα.

 

Skip to content