OliveGrow – Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια της ελιάς
OliveGrow – Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια της ελιάς

Το έργο OliveGROW προτείνει την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και εύχρηστου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα ενσωματώνει αρχές και μεθόδους της γεωργίας ακριβείας, εκμεταλλευόμενο τα πολύτιμα εργαλεία που μας παρέχει η σημερινή τεχνολογία, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των καλλιεργειών ελιάς.

Για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του πληροφοριακού συστήματος, θα λαμβάνονται υπόψη οι χρονικά και χωρικά μεταβαλλόμενες ανάγκες της καλλιέργειας της ελιάς και θα αξιολογούνται οι επιπτώσεις μιας σειράς παραγόντων, που εν δυνάμει επιδρούν στην ποιότητα και την ποσότητα των παραγόμενων καρπών και του ελαιόλαδου. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί μοντέλο άρδευσης ακριβείας με εξειδίκευση στην ελιά.

Το ΠΣ του OliveGROW, θα λειτουργήσει δοκιμαστικά σε δύο αγροτικούς συνεταιρισμούς στην Κρήτη, που διαθέτουν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Η καινοτομία του πληροφοριακού αυτού συστήματος έγκειται στο γεγονός ότι θα απευθύνεται κυρίως σε ομάδες παραγωγών ή συνεταιρισμών που ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν για να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους.

Ο σκοπός του έργου

 • Οι παραγωγοί ελιάς, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, θα έχουν στη διάθεσή τους απτά αποτελέσματα σχετικά με:
  • τις βέλτιστες μεθόδους μεγιστοποίησης της παραγωγής τους
  • την ορθολογική διαχείριση της καλλιέργειας
  • τους τρόπου να αυξήσουν ανταγωνιστικότητα των καλλιεργειών τους
 • Συνολικά οφέλη για τους κλάδους της γεωργίας και της βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ελιάς (αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας).
 • Η αξιοποίηση μεθόδων Γεωργίας Ακριβείας για την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου με βελτιωμένες οργανοληπτικές ιδιότητες, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού στην τροφική αλυσίδα και θα επιφέρει άμεσα οφέλη στην στην υγεία τους.\
 • Κατάρτιση ενός πολυπαραγοντικού συστήματος διαχείρισης όπου η χρήση των εισροών θα γίνεται στοχευμένα, με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, μειώνοντας παράλληλα τον αρνητικό αντίκτυπο τους στο περιβάλλον.

Δεδομένα που θα αξιοποιηθούν

Η προτεινόμενη διαδικτυακή πλατφόρμα OliveGROW πρόκειται να ενσωματώνει και να αξιοποιεί δεδομένα γεωπονικής κυρίως φύσης, από πολλαπλές πηγές και για πολλούς σκοπούς:

 • Δείκτες ευρωστίας των ελαιόδεντρων κατά τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής.
 • Εδαφολογικούς παράγοντες που επιδρούν στη ποιοτική και ποσοτική παραγωγή της καλλιέργειας και αξιολόγηση της απόδοσης τους, ενσωματώνοντας χωρικά αποτελέσματα εδαφολογικών αναλύσεων αγροτεμαχίων.
 • Τον προγραμματισμό της άρδευσης ανά περιοχή μελέτης ή ανά αγροτεμάχιο, ανάλογα με τον διαθέσιμο εξοπλισμό.
 • Μετεωρολογικά δεδομένα με σκοπό να εκδίδονται προειδοποιήσεις φυτοπροστασίας για πιθανούς κινδύνους ασθενειών και εχθρών της καλλιέργειας.
 • Οικονομικά δεδομένα εισροών και απόδοσης της παραγωγής ανά εκμετάλλευση (παραγωγό) και ανά αγροτεμάχιο από προγενέστερες καλλιεργητικές περιόδους (ιστορικά δεδομένα).
 • Εκτίμηση του οικονομικού ισοζυγίου της καλλιέργειας ανά έτος ανά παραγωγό, ανά αγροτεμάχιο και ανά ομάδα παραγωγών.
Το τελικό προϊόν του έργου θα είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, με τα εξής βασικά στοιχεία καινοτομίας:
 1. Tην συγκέντρωση και την δυνατότητα συνδυασμού ετερόκλητων πληροφοριών σχετικά με την καλλιέργεια της ελιάς, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για τη διαχείριση της καλλιέργειας.
 2. Tο γεγονός ότι θα απευθύνεται κυρίως σε ομάδες παραγωγών ή συνεταιρισμών, που είναι και η εστίαση της Ε.Ε. για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα στη χώρα μας.
 3. Tην ευκολία να παραμετροποιηθεί και να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες των ομάδων παραγωγών.
 4. Tη δυνατότητα να είναι εύκολα αξιοποιήσιμο από τοπικούς χρήστες χωρίς υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση (πχ. καλλιεργητές μετά από κατάρτιση, αποφοίτους ΙΕΚ σχετικών ειδικοτήτων), γεωτεχνικούς, ιδιώτες ή στελέχη των τοπικών καλλιεργητικών φορέων.
 5. Tη δυνατότητα διαχείρισης τόσο του συνόλου των αγροτεμαχίων της ομάδας παραγωγών με ενσωμάτωση πληροφοριών από μετρήσεις γεωργίας ακριβείας, όσο και της οικονομικής διαχείρισης της ομάδας με βάση τις εισροές και τις εκροές της.

Το έργο υλοποιείται από την εταιρία Simbiosis, τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Κριτσάς  , τον  Αγροτικό Συνεταιρισμό Συκολόγου , την εταιρία AGENSO  και το  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Skip to content