Μαύρες και γκρι εμπορικές πρακτικές στον αγροτικό κλάδο
Μαύρες και γκρι εμπορικές πρακτικές στον αγροτικό κλάδο

16 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατανεμημένες σε δύο λίστες παρουσιάζονται στον  Οδηγό Ανταγωνισμού για τον αγροτικό κλάδο.

Στη μαύρη λίστα (black list) των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίες απαγορεύονται υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις περιλαμβάνονται:

 1.  Πληρωμές μετά από 30 ημέρες για ευπαθή γεωργικά και τρόφιμα
 2. Πληρωμή μετά από 60 ημέρες για άλλα αγροδιατροφικά προϊόντα
 3. Μονομερείς αλλαγές συμβολαίου από τον αγοραστή
 4. Άρνηση γραπτής επιβεβαίωσης συμφωνίας προμήθειας από τον αγοραστή, παρά το αίτημα του προμηθευτή
 5. Πληρωμές που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένη συναλλαγή
 6. Κατάχρηση εμπορικών μυστικών από τον αγοραστή
 7. Ακυρώσεις βραχυπρόθεσμης ειδοποίησης ευπαθών αγροδιατροφικών προϊόντων
 8. Ο κίνδυνος απώλειας και φθοράς μεταφέρεται στον προμηθευτή
 9. Εμπορικά αντίποινα από τον αγοραστή
 10. Μεταφορά του κόστους εξέτασης παραπόνων πελατών στον προμηθευτή

Η γκρι λίστα περιλαμβάνει 6 πρακτικές οι οποίες απαγορεύονται, εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους στη συμφωνία προμήθειας ή σε επακόλουθη συμφωνία μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή. Ποιες είναι αυτές;

 1. Ο αγοραστής επιστρέφει στον προμηθευτή γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που δεν πωλήθηκαν, χωρίς να πληρώσει για τα εν λόγω προϊόντα ή για τη διάθεση των προϊόντων αυτών ή και για τα δύο,
 2. O αγοραστής επιβάλλει στον προμηθευτή πληρωμή ως προϋπόθεση για να αποθεματοποιήσει, να εκθέσει ή να προσθέσει στους καταλόγους γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ή να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά,
 3. O αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να βαρύνεται με το σύνολο ή μέρος του κόστους εκπτώσεων σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που πωλούνται από τον αγοραστή στο πλαίσιο προώθησης, εκτός εάν ο αγοραστής, πριν από την προώθηση, η οποία ξεκινά από τον ίδιο, προσδιορίζει το χρονικό διάστημα της προώθησης και την αναμενόμενη ποσότητα γεωργικών προϊόντων και τροφίμων προς παραγγελία στην τιμή με έκπτωση,
 4. O αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να αναλάβει το κόστος για τη διαφήμιση από τον αγοραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
 5. O αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώσει για δαπάνες που αφορούν σε προωθητικές ενέργειες πώλησης από τον αγοραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
 6. O αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να αναλάβει το κόστος για το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τη διαρρύθμιση των χώρων που χρησιμοποιούνται για την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή.

 

Ο Οδηγός Ανταγωνισμού για τον αγροτικό κλάδο εξηγεί τη σχετική βασική νομοθεσία (ελεύθερος ανταγωνισμός, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές) και επίσης προσφέρει πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα για την αντιμετώπιση πρακτικών που παραβιάζουν το νόμο περί ελεύθερου ανταγωνισμού ή συνιστούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Με τον Οδηγό, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), παρουσιάζει επίσης τις σημαντικότερες δυνατότητες συνεργασίας των παραγωγών αγροτικών προϊόντων εντός των ορίων που θέτουν οι κανόνες του ανταγωνισμού, για την καλύτερη αξιοποίηση και πώληση της παραγωγής τους και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης έναντι των αγοραστών.

 

Skip to content