Μέχρι τις 15/1/2024 οι αιτήσεις για νέα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών
Μέχρι τις 15/1/2024 οι αιτήσεις για νέα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Και για να είμαστε ακόμη πιο ακριβείς η προθεσμία αυτή αφορά μόνο αιτήσεις για νέα τριετή έως πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα που ξεκινούν το 2024. Για προγράμματα που οι ενδιαφερόμενες Οργανώσεις Παραγωγών θέλουν να ξεκινήσουν το 2025 η προθεσμία είναι η 30η Σπετεμβρίου 2024. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις τροποποιήσεις που αφορούν στο επόμενο έτος προγραμμάτων που έχουν ήδη εγκριθεί.

Τα προγράμματα αυτά αφορούν σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) ή Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ). Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση τους για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε 50 εκ €.

Η στήριξη που παρέχεται στις ΟΠ/ΕΟΠ έχει τη μορφή της επιστροφής των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους. Οι επιλέξιμες δαπάνες οργανώνονται γύρω από τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

  • Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για προώθηση δικτυώσεων, για μεταφορά τεχνογνωσίας και πιλοτικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, για καλλιεργητικές πρακτικές με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, για θέματα φυτοπροστασίας και ασφάλειας τροφίμων, για εισαγωγή καινοτόμων/σύγχρονων πρακτικών στην παραγωγή και μεταποίηση.
  • Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε πεδία όπως η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, οι νέες τεχνικές κλαδέματος, η χρήση τεχνικών μέτρησης και μείωσης αποτυπώματος άνθρακα, η ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας κλπ
  • Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία
  • Συστήματα ποιότητας όπως η βιολογική παραγωγή και η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής
  • Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης και
  • Απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό

Οι λεπτομέρειες που αφορούν στους επιμέρους περιορισμούς και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα επιχειρησιακά προγράμματα (κατά το σχεδιασμό και κατά την υλοποίησή τους) αλλά και οι υποχρεώσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι Οργανώσεις Παραγωγών είναι αρκετές  και παρουσιάζονται στην Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα. Για το λόγο αυτό παροτρύνονται οι ενδιαφερόμενες Οργανώσεις Παραγωγών να δουν μεταξύ άλλων και το σχετικό εγχειρίδιο της ΕΕ στο οποίο περιλαμβάνονται 10 καλές πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Skip to content