Επισκόπηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Εσθονία
Επισκόπηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Εσθονία

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο της ΚΑΠ δημοσίευσε μια μελέτη με στόχο την επισκόπηση των αγροτικών συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στην Εσθονία. Στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, ένας από τους Ειδικούς Στόχους (SO) είναι η υποστήριξη των συνεταιριστικών δραστηριοτήτων – SO3: Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. Επιπλέον, στη στρατηγική του τομέα γεωργίας και αλιείας της Εσθονίας μέχρι το 2030, ένας από τους στόχους είναι η ενίσχυση της θέσης των παραγωγών μέσω των συνεταιριστικών δραστηριοτήτων. Ο στόχος της μελέτης είναι η επικαιροποίηση της επισκόπησης των αγροτικών συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στην Εσθονία για να προαχθεί η ανάπτυξη και η υποστήριξη μέσω των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Θα υποστηρίξει επίσης καλύτερο προγραμματισμό του προϋπολογισμού και θα βοηθήσει στον εντοπισμό δεικτών για τη Στρατηγική Γεωργίας και Αλιείας της Εσθονίας 2030.

Συγκεκριμένα στη μελέτη περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη δομή των αγροτικών συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στην Εσθονία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τα μέλη των συνεταιρισμών και την οικονομική τους απόδοση μέχρι το τέλος του 2020. Επιπλέον, συγκρίνει τα δεδομένα του 2020 με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Πανεπιστήμιο Φυσικών Επιστημών της Εσθονίας το 2018 και αναλύει τις αλλαγές που έχουν συμβεί, όπου είναι δυνατόν.

Η μεθοδολογική προσέγγιση περιλάμβανε έρευνες, συνεντεύξεις, και ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις. Οι κύριες πηγές δεδομένων ήταν το Κέντρο Μητρώων και Πληροφοριακών Συστημάτων (διοικητικά δεδομένα – ο αριθμός των καταγεγραμμένων αγροτικών συνεταιρισμών, οι ετήσιες εκθέσεις των ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών – και τα καταστατικά μέχρι το τέλος του 2020) και το Κέντρο Αγροτικής Έρευνας (πρωτογενή δεδομένα – ερωτηματολόγια ερευνών και συνεντεύξεις που διεξήχθησαν σύμφωνα με το δείγμα και τους στόχους της μελέτης).

Όλες οι επιχειρηματικές οντότητες που ασχολούνται με γεωργικές δραστηριότητες και είναι εγγεγραμμένες στο εμπορικό μητρώο μέχρι το τέλος του 2020, με τη νομική μορφή του συνεταιρισμού (δηλαδή αγροτικοί συνεταιρισμοί) και διεξήγαγαν οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις τους, συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα της μελέτης.

Διάφοροι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες αναλύθηκαν για να παρασχεθεί μια επισκόπηση των συνεταιρισμών και για να συγκριθούν τα δεδομένα με το 2018 (προηγούμενη μελέτη). Ορισμένοι περιορισμοί προέκυψαν στη συλλογή δεδομένων όταν η αρχικά προγραμματισμένη προθεσμία για την έρευνα παρατάθηκε αρκετές φορές λόγω χαμηλής συμμετοχής. Απεστάλησαν πολλαπλές υπενθυμίσεις για να ενθαρρυνθούν οι απαντήσεις από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που περιλήφθηκαν στο δείγμα.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υποστήριξη που κατευθύνθηκε προς τις ομάδες παραγωγών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) είχε θετική επίδραση στην ένταξη των παραγωγών σε συνεταιρισμούς. Μέχρι το τέλος του 2020, το 35% των οικονομικά ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών είχαν ιδρυθεί κατά την περίοδο του ΠΑΑ 2014–2020.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: Overview of agricultural cooperatives in Estonia

 

Skip to content