90 εκ € στις Οργανώσεις Παραγωγών από το Ταμείο Ανάκαμψης για επενδυτικά σχέδια

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε μια ακόμη πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια για αξιολόγηση.

Ας δούμε τα σημαντικότερα στοιχεία της πρόσκλησης που είναι σε διαβούλευση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 180 εκ. €.

Από αυτά τα ≈ 90 εκ. € θα διατεθούν σε συλλογικά σχήματα. Ειδικότερα ως τέτοια θεωρούνται: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις., Ανώνυμες εταιρίες με μετόχους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) και οι Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί και να λειτουργούν υπό την σκέπη φορέων αναγνωρισμένων ως Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.

Ελάχιστο και μέγιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων.

Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου έχει οριστεί στις 500.000 € και το μέγιστο στα 7,5 εκ €. Τα μεγέθη αυτά αφορούν στις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα αντίστοιχα όρια είναι 2 εκ € και 12,5 εκ €

Ποσοστό (ένταση) ενίσχυσης

Για τις περισσότερες περιφέρειες το ποσοστό ενίσχυσης όσον αφορά στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 55%. Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το ποσοστό είναι 50% και για την Αττική από 35-45%

Επιλέξιμες δαπάνες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά καλύπτουν κατασκευή και απόκτηση ακινήτων, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικά, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δαπάνες συμβούλων, δαπάνες προβολής, δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος, δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι συνήθεις όροι που αναφέρονται σε όλα τα προγράμματα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για την επιλογή των επενδυτικών σχεδίων ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου β) η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου γ) η συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο δαπανών που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση δ) η συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο δαπανών που σχετίζονται με την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ε) η βιωσιμότητα της επένδυσης όπως αυτή προκύπτει βάσει συγκεκριμένων δεικτών.

Περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια θα μπορούν να υποβληθούν από 31/3/2022 μέχρι και 30/9/2022. Για την εξέταση και αξιολόγηση ισχύει σειρά προτεραιότητας μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Χρονική διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης – ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ την πρόσκληση η οποία υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης

 

 

Skip to content