40 εκ € επιπλέον ….θα μπουν στο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
40 εκ € επιπλέον ….θα μπουν στο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας εμφανίστηκε στο προσκήνιο μόλις πριν ένα χρόνο. Σκοπός του είναι η χορήγηση μικρών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα ή κεφαλαίου κίνησης, για την ενίσχυση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Διαχειριστής του Ταμείου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζας (HDB) και σε αυτό συμμετέχουν Τραπεζικά Ιδρύματα που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την HDB και έχουν επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών.

Το συνολικό ποσό των δανείων που αρχικά θα χορηγούσε το Ταμείο ανέρχονταν σε περίπου 40.000.000 € εκ των οποίων τα 21.500.000 € προέρχονταν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2022.

Το Ταμείο παρέχει δάνεια από 3.000 € έως 25.000 € με χρόνο αποπληρωμής από 2 έως 5 έτη, ενώ ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο ο χρόνος αποπληρωμής να επιμηκυνθεί. Σε κάθε δάνειο το 50% χορηγείται από το ΠΑΑ μέσω του Ταμείου και είναι άτοκο και το υπόλοιπο 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Επιπλέον, το ΠΑΑ μέσω του Ταμείου παρέχει επιδότηση επιτοκίου διάρκειας δύο ετών για το τμήμα του δανείου που παρέχεται από τις τράπεζες. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα οι ωφελούμενοι να έχουν μηδενικό επιτόκιο για τα δυο πρώτα χρόνια αποπληρωμής του δανείου τους και για το υπόλοιπο διάστημα να έχουν επιτόκιο μόνο για το 50% του συνολικού τους δανείου, δηλαδή για εκείνο το μέρος του στο οποίο συμμετέχει η τράπεζα.

Ο πρώτος κύκλος λειτουργίας του Ταμείου ολοκληρώθηκε με την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων του η οποία πραγματοποιήθηκε σε λιγότερο από 6 μήνες μετά την ενεργοποίησή του.

Η πρόσφατη απόφαση για την αύξηση του προϋπολογισμού του  Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ) κατά 40 εκ € προφανώς και δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμη αφού θα απαιτηθεί χρόνος για την εξασφάλιση εκ νέου συμφωνιών με τις τράπεζες μέχρι να φθάσουμε στο σημείο να χορηγηθούν εκ νέου δάνεια.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του ταμείου μπορούν να είναι επαγγελματίες αγρότες αλλά και συλλογικοί αγροτικοί φορείς, όπως είναι οι γεωργικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που μεταξύ άλλων κριτηρίων:

  • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των Πιστωτικών Ιδρυμάτων
  • δεν έχουν οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Skip to content